Werkbelastingmodel

Aan het begrip werkbelasting worden verschillende betekenissen en ladingen toegekend. Daardoor is niet altijd duidelijk wat met dit begrip bedoeld wordt. Toch is het begrip werkbelasting wel te objectiveren. 

Model voor werkbelasting

Intergo heeft hiervoor een model voor werkbelasting ontwikkeld op basis van literatuur, (inter)nationele normen en ruime ervaring in werkbelastingsonderzoeken in de praktijk. Uitgangspunt wordt gevormd door de norm ISO 10075 (2004). 

Naast de taak zelf zijn zowel de werkomgeving als de (individuele) beleving van de werkomgeving onderdeel van dit model. Deze 3 componenten zijn met elkaar verbonden. Resultaat is een zekere kwaliteit van taakuitvoering. De figuur hierboven en onderstaande tabel illustreren dit model.

De input bij het uitvoeren van een taak bestaat uit:

  • Taakvereisten: de te realiseren prestatie, en
  • Werkomgeving: de omstandigheden (zowel werkplek als werkorganisatie) waaronder deze taak zal worden uitgevoerd. 

De taakvereisten en de werkomgeving veroorzaken bij ieder individu een bepaalde werkbeleving. Daarin spelen persoonlijke factoren als kennis, ervaring en priv√©omstandigheden een rol.

Dit geheel van factoren vormt de werkbelasting, die direct de kwaliteit van de taakuitvoering beinvloedt.

Voor zowel taakvereisten en werkomgeving, als voor werkbeleving heeft Intergo meetinstrumenten.